Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden van de stichting Stichting Eurosonic Noorderslag zijn statutair gevestigd in de gemeente Groningen, kantoor te (9724 DA) Groningen aan de Trompsingel 21, (KvK nummer: 0206.1408 en BTW nummer: NL.8072.908.77. B.01), verder te noemen “de Organisatie”, zijn van toepassing op overeenkomsten tussen de Organisatie en bezoekers van het evenement ‘Eurosonic Noorderslag / ESNS’ en / of andere door de Organisatie te organiseren evenementen. verder aangeduid als: “het evenement”, verder aangeduid als: “de algemene voorwaarden”.

Artikel 1 – Toepassingsgebied

1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle afspraken gemaakt in het kader van het bezoek aan het evenement, de aankoop van alle tickets voor het evenement (zowel voor het festival, de conferentie en de speciale evenementen) en zijn ook van toepassing op gasten die een ticket ontvangen op uitnodiging) en het boeken van een overnachting in een accommodatie tussen de bezoeker en de Organisatie, ongeacht hoe dit tot stand is gekomen. Met de aankoop en / of het gebruik van een ticket en / of de boeking van een overnachting in een accommodatie via de Organisatie en / of het betreden van de locatie van het Evenement waarnaar wordt verwezen als: “de Evenementlocatie”, stemt de bezoeker in met de inhoud van de algemene voorwaarden.

1.2 De Evenementlocatie kan huisregels hanteren die van toepassing zijn in aanvulling op de Algemene Voorwaarden. Door een ticket te kopen of te gebruiken en / of de locatie van het evenement te betreden, gaat de bezoeker vooraf akkoord met deze huisregels.

1.3 De organisatie kan de algemene voorwaarden te allen tijde geheel of gedeeltelijk wijzigen. Bezoekers worden vooraf op de hoogte gebracht van dergelijke wijzigingen, zoals de Organisatie dit op haar website zal vermelden.

Artikel 2 – Huisregels

2.1 Bezoekers moeten zich te allen tijde houden aan de (huis) regels van het Evenement en de instructies van het personeel en geautoriseerde partijen. Indien de Organisatie het redelijkerwijs noodzakelijk acht om tijdens het Evenement of in geval van niet-naleving van de (huis) regels de rust en orde te handhaven, heeft zij het recht om de bezoeker (verdere) toegang tot het Evenement te weigeren en / of verwijder de bezoeker van de evenementlocatie, zonder dat de bezoeker recht heeft op restitutie van enige vergoeding.

2.2 De organisatie heeft het recht om bezoekerszakken te controleren op verboden items en bezoekers te zoeken. Tassen die groter zijn dan een A4-formaat worden niet toegelaten tot de evenementlocatie. Als de bezoeker weigert mee te werken, kan de bezoeker (verdere) toegang tot de Evenementlocatie worden ontzegd, zonder dat de bezoeker recht heeft op restitutie van enige vergoeding.

2.3 Het is niet toegestaan camera’s, opnameapparatuur, dieren, alcohol, drugs, blikjes of plastic flessen mee te nemen naar de Evenementlocatie. Opnameapparatuur kan in beslag worden genomen voor de duur van het evenement. Fotografie en video met professionele apparatuur is alleen toegestaan wanneer de bezoeker in het bezit is van een foto- / videopas.

2.4 De evenementenlocatie schenkt geen alcohol aan bezoekers jonger dan 18 jaar. Roken is verboden op evenementenlocaties.

2.5 Bezoekers betreden de evenementlocatie en wonen het evenement op eigen risico bij. De organisatie is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en / of schade aan bezittingen van bezoekers, gevolgschade en immateriële schade. De organisator is niet verantwoordelijk of verantwoordelijk voor gehoorschade en andere lichamelijke beperkingen die verband kunnen houden met het bezoeken van het evenement.

Artikel 3 – Tickets

3.1 De overeenkomst tussen de organisatie en de bezoeker voor de aankoop van tickets komt tot stand nadat een bestelling voor een of meer tickets is geplaatst op een voorverkooplocatie (gedefinieerd door de organisatie). Er bestaat ook een overeenkomst als een bezoeker een gastuitnodiging of accreditatie accepteert.

3.2 Universe is de exclusieve ticketaanbieder die door de organisatie is aangesteld. Tickets zijn alleen beschikbaar op de website van de organisatie en de ticketprovider. Alleen aankoop van een geautoriseerd (voor) verkoopadres garandeert de geldigheid van het ticket.

3.3 Deze transactie komt niet in aanmerking als een postorder of een e-commerce verkoopcontract als bedoeld in de artikelen 46a tot 46j van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Dit betekent dat het zeven dagen herroepingsrecht niet van toepassing is. Een geplaatste bestelling is onherroepelijk onmiddellijk na aankoop en daaropvolgende bevestiging door de organisatie. De organisatie behoudt zich te allen tijde het recht voor om bestellingen te weigeren of aanvullende voorwaarden op te leggen.

3.4 De organisatie kan de ontvangst van een ticket of bevestiging van een conferentieregistratie niet garanderen; als de bezoeker geen ticket of bevestiging van een registratie heeft ontvangen, moet hij dit tijdig aan de organisatie melden voor het evenement. In de tijd verwijst naar een dergelijke periode vóór de start van het evenement dat de organisatie het gekochte ticket of de bevestiging van registratie opnieuw kan uitgeven. Bovendien moet de bezoeker dit controleren op juistheid. De bezoeker draagt de bewijslast dat hij het ticket heeft gekocht bij de organisatie of een (voor) verkoopadres. Als het ticket is gekocht bij de organisatie of een voorverkoopadres, ontvangt de bezoeker een nieuw ticket. Bij gebrek aan bewijs is de organisatie niet verplicht om de bezoeker een nieuw ticket of een bevestiging van registratie te verstrekken. Houd er rekening mee dat in het geval van een conferentieregistratie het feitelijke ticket slechts zeven dagen voorafgaand aan het evenement wordt vrijgegeven.

3.5 De tickets zijn en blijven eigendom van de Organisatie. Vanaf het moment dat het ticket aan de bezoeker ter beschikking wordt gesteld, draagt de bezoeker het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik daarvan. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies van of schade aan tickets om welke reden dan ook. In het geval dat de organisatie door de bezoeker om vervangende tickets wordt gevraagd, heeft de organisatie het recht om dit te weigeren of hiervoor kosten in rekening te brengen.

3.6 De organisatie heeft het recht om een maximum aantal te bestellen tickets per bezoeker in te stellen. De bezoeker is verplicht zich te houden aan het maximale aantal tickets.

3.7 Bij het betreden van de Evenementlocatie moet de bezoeker een geldig ticket of registratie en een geldig identiteitsbewijs hebben. Bij aankomst op het evenement ontvangen bezoekers een polsbandje na het indienen van hun ticket of registratie. Deze polsband moet tijdens de gehele duur van het evenement om de pols worden gedragen en mag niet worden verwijderd of vervangen door een andere drager. De polsband moet worden getoond op eerste verzoek van medewerkers van de organisatie, de evenementenlocatie, beveiligingspersoneel, politie en / of andere geautoriseerde partijen.

3.8 Conferentieregistraties worden op naam verkocht (gepersonaliseerd) en zijn niet overdraagbaar. Wanneer registraties worden ingewisseld voor een polsbandje aan de registratiebalie tijdens het evenement, wordt de identiteit van de houder van de registratie gevraagd om te bepalen of deze overeenkomt met de naam op de registratie en om de houder toegang tot het evenement te weigeren als deze komt niet overeen. Conferentieregistraties worden alleen geaccepteerd van een fysieke of rechtspersoon (artistieke namen, valse namen of soortgelijke worden niet geaccepteerd).

3.9 In het geval van festivaltickets is de houder die als eerste het ticket aan het begin van het evenement laat zien degene die toegang krijgt tot het evenement. De Organisatie mag ervan uitgaan dat deze houder ook de rechthebbende is en niet verplicht is de geldigheid van het ticket en / of de identiteit van de houder te controleren. De organisatie kan echter ook besluiten om de festivaltickets op naam (gepersonaliseerd) te verkopen. De organisatie heeft het recht (maar niet de verplichting) om de identiteit van de houder van het festivalticket te controleren om te bepalen of deze overeenkomt met de naam op het ticket, en zo niet, de toegang tot het evenement te weigeren houder.

3.10 Het terugbetalingsbeleid van de organisatie bepaalt dat een registratie van een conferentie kan worden geannuleerd, waarna de aankoopprijs zal worden terugbetaald, minus € 25 administratiekosten. Inschrijvingen kunnen echter alleen worden geannuleerd en terugbetaald tot één maand voorafgaand aan de eerste dag van het evenement. Dit betekent dat als het evenement op 15 januari begint, een terugbetaling moet worden aangevraagd vóór 15 december. Je kunt een terugbetaling aanvragen door contact met ons op te nemen via support@esns.nl.

3.11 Het restitutiebeleid van de organisatie stelt dat festivaltickets niet worden terugbetaald.

3.12 Informatie, zoals aankondigingen en offertes, met betrekking tot het Evenement en / of tickets wordt zo nauwkeurig mogelijk verstrekt. De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de verstrekte informatie zoals hierboven vermeld.

Artikel 4 – Doorverkoop en overdracht van tickets

4.1 Het is de bezoeker niet toegestaan tickets te koop aan te bieden voor commerciële doeleinden, te distribueren of te verwijzen naar de tickets in commerciële overzichten.

4.2 De bezoeker mag op geen enkele manier adverteren of enige (andere) vorm van publiciteit maken in verband met het Evenement en / of een deel daarvan, als dit gebeurt met de bedoeling het (de) ticket (s) te (her) verkopen.

4.3 Bezoekers mogen festivaltickets verkopen aan derden via Ticketswap, op voorwaarde dat dit niet in het belang van commerciële doeleinden is. Let op: het kopen van tickets via Ticketswap is niet zonder risico. In het geval van festivaltickets is de houder die als eerste het ticket aan het begin van het evenement toont, degene die toegang tot het evenement krijgt. Alleen een aankoop van een gecertificeerd (pre) verkoopadres garandeert de geldigheid van het ticket. De organisatie is niet aansprakelijk als tickets die zijn gekocht via externe organisaties ongeldig zijn.

4.4 Indien de bezoeker zijn ticket niet doorgeeft of verkoopt aan derden voor commerciële doeleinden, is de bezoeker verplicht om de verplichtingen in de Algemene Voorwaarden op te leggen aan de persoon aan wie hij het ticket heeft overgedragen.

4.5 Als de bezoeker een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (hierna te noemen: consument), is de bezoeker, in strijd met een verplichting als bedoeld in dit artikel, de Organisatie onmiddellijk verschuldigde boete van € 1.000 per overtreding per ticket en € 250 voor elke dag dat de overtreding voortduurt, met een maximum van € 15.000, niettegenstaande het recht van de organisatie om te eisen dat de bezoeker voldoet aan en / of om schadevergoeding te betalen voor de geleden of nog opgelopen schade geleden worden.

4.6 Als de bezoeker geen consument is, is de bezoeker in geval van schending van een verplichting als bedoeld in dit artikel aan de Organisatie een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van € 10.000 per overtreding per ticket en € 5.000 per dag dat de overtreding voortduurt, tot een maximum van € 40.000, niettegenstaande het recht van de Organisatie om de naleving door de bezoeker en / of vergoeding van de geleden of nog te lijden schade te eisen.

4.7 Een ticket dat is of zal worden doorverkocht en / of wordt gebruikt voor commerciële doeleinden kan door de Organisatie worden vernietigd in overeenstemming met artikel 7.1 van de Algemene Voorwaarden. Een geannuleerd ticket geeft (of geeft niet langer) het recht om het evenement bij te wonen.

Artikel 5 – Accommodaties

5.1 De overeenkomst tussen de Organisatie en de bezoeker voor het boeken van overnachtingen in accommodaties komt tot stand nadat een bestelling voor een of meer producten is geplaatst bij (een (pre) verkoopadres in dienst van) de Organisatie. Een overeenkomst komt ook tot stand als een bezoeker de nacht in een accommodatie doorbrengt op kosten van de Organisatie.

5.2 Om overnachtingen in accommodaties tijdens het evenement te boeken, heeft de organisatie samengewerkt met Festival.Travel. De verkoop van overnachtingen in accommodaties aangeboden door ESNS kan geboekt worden via de website van de organisatie in samenwerking met Festival.Travel of rechtstreeks via de organisatie. De organisatie is niet verantwoordelijk voor problemen met accommodaties die op eigen initiatief zijn geboekt.

5.3 Om de boeking van een accommodatie te bevestigen, moet deze vooraf worden betaald. Dit kan via iDeal, Paypal of creditcard. Na verwerking van de betaling ontvangt de bezoeker een bevestiging van Festival.Travel. of van ESNS. Het feitelijke boekingsdocument (voucher) wordt 7 dagen voor de boeking per e-mail naar de bezoeker verzonden en is ook te vinden in de online omgeving van Festival.Travel. De daadwerkelijke levering van de bestelling vindt plaats op locatie; voor of tijdens het evenement.

5.4 Overnachtingen in accommodaties worden op naam verkocht (gepersonaliseerd). Een boeking wordt alleen geaccepteerd door een fysieke of rechtspersoon (artistieke namen, valse namen of soortgelijke worden niet geaccepteerd). De bezoeker moet bij het betreden van de accommodatie een geldig boekings- en identificatiedocument bij zich hebben. De organisatie heeft het recht, evenals de samenwerkende partijen die accommodatie aanbieden, de bezoeker de toegang tot de accommodatie te weigeren als de identiteit niet overeenkomt met de naam op het boekingsdocument.

5.5 Het is voor de bezoeker niet toegestaan overnachtingen in door de Organisatie aan derden aangeboden accommodaties (opnieuw) te verkopen, te koop aan te bieden, voor commerciële doeleinden aan te bieden, accommodatiebonnen te verstrekken of naar overnachtingen te verwijzen in commerciële overzichten .

5.6 Indien een bezoeker zijn of haar overnachting voor niet-commerciële doeleinden aan een derde wenst over te dragen, is de bezoeker verplicht dit aan de Organisatie te melden. Neem in dit geval tijdig contact op met de organisatie via e-mail op hotels@esns.nl. De bezoeker moet de verplichtingen uit de Algemene Voorwaarden opleggen aan de persoon aan wie hij het ticket overdraagt. De bezoeker garandeert dat de derde deze verplichtingen zal nakomen.

5.7 Een geplaatste bestelling kan tot 1 december 2019 worden geannuleerd. Tot die tijd zal de organisatie het geld terugstorten op de rekening van de bezoeker. Dit bedrag is exclusief € 25,00 administratiekosten per kamer. Na 1 december 2019 kan een geplaatste bestelling niet meer worden geannuleerd. De organisatie behoudt zich het recht voor om bestellingen te allen tijde te weigeren of aanvullende voorwaarden op te leggen.

5.8 De bezoeker is verantwoordelijk voor de accommodatie en het interieur en kan aansprakelijk worden gesteld voor schade of verlies van de accommodatie en / of het interieur. Roken of open vuur is niet toegestaan in de accommodatie. In geval van oneigenlijk gebruik, of het onvoldoende achterlaten van de accommodatie, worden extra kosten in rekening gebracht.

5.9 Elke accommodatie mag alleen worden bezet door het maximale aantal personen dat op de website voor de betreffende accommodatie is vermeld.

5.10 De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal, schade of letsel veroorzaakt door of door gebruikers van de accommodatie.

5.11 Informatie, zoals aankondigingen en offertes, met betrekking tot het Evenement en / of bijbehorende producten zal zo nauwkeurig mogelijk worden verstrekt. De organisatie is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de voor dit doel verstrekte informatie.

5.12 De organisatie is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit, hygiëne, veiligheid of service van de geboekte accommodatie.

Artikel 6 – Cashless

6.1 ESNS zal een cashless evenement zijn. In bepaalde evenementlocaties kan de bezoeker alleen goederen en diensten betalen met behulp van een polsband ingebed met een NFC-chip (een “Tag”) of een chipkaart (ook wel een “Tag” genoemd). In sommige evenementlocaties moet de bezoeker mogelijk zijn tag presenteren om toegang te krijgen. Deze tag wordt beheerd door PlayPass NV en wordt bij het betreden van het festival aan de bezoeker verstrekt. Voor meer informatie over het cashless-systeem van ESNS, raadpleeg de Cashless-voorwaarden of neem contact op met de organisatie, per e-mail op cashless@esns.nl.

6.2 Tijdens het festival moet de bezoeker te allen tijde zijn Tag om de pols houden of (indien niet mogelijk) een dergelijke andere veilige locatie erop.

6.3 De bezoeker kan zijn tag zowel online als op bepaalde evenementlocaties crediteren, met een maximaal saldo van € 200. Als een bezoeker zijn tag online wil herladen, moet de bezoeker een persoonlijk online account aanmaken. Het ongebruikte tegoed kan aan de bezoeker worden terugbetaald als de bezoeker een online account heeft. Op de meeste ESNS-locaties worden betalingen met PIN en contant geld ook geaccepteerd.

6.4 De bezoeker moet een medewerker op een van de servicepunten van het evenement onmiddellijk op de hoogte stellen als zijn tag verloren, gestolen, beschadigd is of als hij weet of vermoedt dat iemand het tegoed op zijn tag heeft gebruikt of zijn gebruikersidentificatiecode kent / wachtwoord. Wanneer dit gebeurt, moet de bezoeker informatie verstrekken die nodig is om zijn identiteit te verifiëren om zijn tag te deactiveren, op te schorten of te annuleren.

6.5 Onze partner, Playpass NV, zal de persoonlijke gegevens ontvangen van of met betrekking tot de bezoeker, direct of indirect via het gebruik van de Tag, uitvoeren van hun diensten verbonden met het gebruik van de Tag. De organisatie is niet aansprakelijk voor het gebruik van de persoonlijke gegevens van de bezoeker door deze partners. Lees het privacybeleid op https://playpass.ca/privacy voor meer informatie over de manier waarop PlayPass persoonlijke informatie gebruikt.

Artikel 7 – Overmacht en annulering of verplaatsing van het Evenement

7.1 In overeenstemming met artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek kan een tekortkoming in de naleving door de Organisatie niet worden toegerekend in geval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid buiten de controle van de Organisatie – zelfs als deze als mogelijkheid kon worden voorzien op het moment dat de overeenkomst werd gesloten – die de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk of permanent verhindert, zoals oorlog, rellen, politie en / of brand brigade-acties, stakingen, transportproblemen, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van de organisatie of van derden, weersomstandigheden, niet-functionerend openbaar vervoer, ziekte en / of annulering van de artiest (en), faillissement van artiesten en / of organisatie, overlast en / of onwettige handelingen veroorzaakt door derden, inclusief andere bezoekers en / of de artiesten, door onderhoudswerkzaamheden, door onjuist functioneren van voorzieningen en door andere evenementen.

7.2 In geval van overmacht heeft de Organisatie het recht om het Evenement uit te stellen naar een eerdere of latere datum of het Evenement te annuleren.

7.3 Als het evenement door de organisatie wordt geannuleerd als gevolg van of in verband met overmacht, is de organisatie alleen verplicht de klant de terugbetaling van de netto ticketprijs terug te betalen. De servicekosten per vergaderregistratie bedragen € 25. De servicekosten voor de festivaltickets bedragen € 3,50 voor Noorderslag Young, Eurosonic Wednesday en Eurosonic Academy en € 4,50 voor andere festivaltickets. Deze kosten en / of andere schade worden niet vergoed. Restitutie vindt pas plaats binnen twaalf weken na de geannuleerde datum, nadat de bezoeker een geldig en onbeschadigd ticket voor het (geannuleerde) evenement heeft overhandigd. De klant kan geen toegang claimen (vervangen) voor een ander evenement.

7.4 Als het evenement door de organisatie wordt uitgesteld tot een andere datum, blijft het ticket geldig voor de nieuwe datum waarop het evenement zal plaatsvinden. Als de bezoeker het evenement op de nieuwe datum niet kan of wil bezoeken, heeft hij het recht zijn ticket in te leveren bij een (pre) verkoopadres tegen terugbetaling van de door de bezoeker aan de organisatie betaalde vergoeding of het (pre) verkoopadres minus de servicekosten van € 25 voor een congresregistratie, € 3,50 voor Noorderslag Young, Eurosonic Wednesday en Eurosonic Academy en € 4,50 voor andere festivaltickets. Deze terugbetaling vindt alleen plaats als de bezoeker tijdig een geldig en onbeschadigd ticket presenteert. Als het evenement naar een latere datum wordt verplaatst, kan de bezoeker alleen een terugbetaling aanvragen als hij het ticket binnen vier weken na de datum waarop het evenement plaatsvindt op het (pre) verkoopadres heeft geretourneerd. Als het evenement naar een eerdere datum is verplaatst, kan de bezoeker alleen een terugbetaling aanvragen binnen vier weken na de (oude) datum zoals vermeld op het ticket. Gedeeltelijke annulering (minder dan 50% van het evenement) geeft geen recht op restitutie.

Artikel 8 – Rechten van de organisatie

8.1 In het geval dat de bezoeker (een of meer van) de bepalingen waarnaar wordt verwezen in de Algemene Voorwaarden schendt, is de bezoeker van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is, en heeft de Organisatie het recht om de aankoop met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst in te trekken en / of de bezoeker toegang tot het Evenement (of enige verdere toegang tot het Evenement) te weigeren, bijvoorbeeld door het ticket te annuleren zonder dat de bezoeker recht heeft op restitutie van enige schadevergoeding. Een ongeldig ticket geeft de bezoeker niet (of niet langer) recht op toegang tot het evenement.

8.2 De Organisatie heeft het recht om de bezoeker die de regels van de Algemene Voorwaarden heeft overtreden tijdens of tijdens een of meer eerdere bezoeken aan de Evenementlocatie, of wanneer er een gerechtvaardigde vrees voor schade door de bezoeker op een andere manier is, onmiddellijk te weigeren , de (verdere) toegang tot de Evenementlocatie voor onbepaalde of bepaalde tijd en om de bezoeker van de Evenementlocatie te verwijderen.

8.3 Indien het waarschijnlijk is dat het ticket is vervalst, heeft de Organisatie het recht om de houder van het ticket (verdere) toegang tot het Evenement te weigeren en het ticket ongeldig te maken, zonder dat de bezoeker of de houder aanspraak kan maken op enige schade die hij hierdoor lijdt.

8.4 De Organisatie heeft het recht om de (reguliere) openingstijden aan incidentele oefeningen aan te passen ten behoeve van bedrijfshulpverlening of, in geval van calamiteiten, de Evenementlocatie geheel of gedeeltelijk te evacueren, zonder dat de bezoeker recht heeft op een terugbetaling van enige schadevergoeding en / of schadevergoeding.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

9.1 Bezoekers betreden de evenement locatie en wonen het evenement op eigen risico bij. De organisatie is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en / of schade aan bezittingen van bezoekers.

9.2 De Organisatie is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade als gevolg van de annulering, wijzigingen of afwijkingen in (de inhoud van) het programma van het Evenement, noch voor enige andere schade, om welke reden dan ook, die direct of indirect het gevolg is van handelingen of nalatigheden van de Organisatie en / of de evenement locatie, van personen in (een van) hun dienst, of van andere personen in dienst van of vanwege (een van) hen, of van derden, tijdens het Evenement of in verband met het verblijf op de evenement locatie, tenzij de schade het gevolg is van opzettelijke opzet of grove schuld van de organisatie.

9.3 Indien en voor zover de Organisatie, ondanks het voorgaande, aansprakelijk kan zijn voor de bezoeker voor schade die de bezoeker om welke reden dan ook lijdt, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot directe – en dus niet indirecte of immateriële – schade tot het bedrag dat zal worden uitbetaald onder de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van de organisatie, en alleen als de organisatie hier wettelijk toe verplicht is. In een dergelijk geval is de organisatie alleen aansprakelijk als de bezoeker de organisatie onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengt van de tekortkoming, met een redelijke termijn om aan de verplichting te voldoen, en als de organisatie die verplichting zelfs niet blijft nakomen. na ingebrekestelling.

9.4 De bezoeker wordt geïnformeerd dat luide muziek wordt gespeeld tijdens het evenement. De organisatie adviseert bezoekers gehoorbescherming te dragen en regelmatig naar een omgeving te gaan waar geen muziek wordt gespeeld om het gehoor te laten rusten. De bezoeker is zich er ook van bewust dat (stroboscopische) lichteffecten kunnen worden gebruikt, die (epileptische) aanvallen kunnen veroorzaken. De organisatie is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor gehoorschade en andere lichamelijke aandoeningen die verband kunnen houden met het bezoeken van het evenement.

Artikel 10 – Privacy en persoonlijke gegevens

10.1 De Organisatie verwerkt persoonsgegevens van klanten en bezoekers op haar website in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens, zoals uiteengezet in de Privacyverklaring op de website www.esns.nl.

10.2 Beeld- en / of geluidsopnames van het Evenement en de bezoekers kunnen worden gemaakt en opnames worden openbaar gemaakt of gereproduceerd. De bezoeker verleent onvoorwaardelijke toestemming om voornoemde opnames te maken en te exploiteren zonder dat de organisatie of derden tot enige vergoeding aan de bezoeker gehouden zijn. De bezoeker kent hierbij zonder enige beperking naburige rechten en / of auteursrechten en / of portretrechten toe aan de Organisatie. Bovendien ziet de bezoeker onherroepelijk af van het recht om een beroep te doen op zijn / haar persoonlijkheidsrechten.

Artikel 11 – Slotbepalingen

11.1 Op de algemene voorwaarden en / of aanverwante overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen, van welke aard dan ook, die tussen een bezoeker en de Organisatie kunnen ontstaan als gevolg van (het gebruik of de toepassing van) de Algemene Voorwaarden en / of gerelateerde overeenkomsten, worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in Groningen.